Поэма о Пророке Мухаммаде (мир ему и благословение) на ингушском языке
Главная » Статьи » Творчество » Ингушские и чеченские стихи [ Добавить статью ]

Поэма о Пророке Мухаммаде (мир ему и благословение) на ингушском языке
Мухьаммад пайхамар (с.а.с.)

       Ше мел кхеллача халкъал Дала

       Вазваь вайтав Мухьаммад

       Сийлахь элча ва хьо аьнна

       Жабраила хоам цунга баьб

       Мухьаммадун расулуллах1

Аьнна Дала из вазваьв,

Цун лерх1ам ше гучабоаккхаш

Ший ц1ерах цун ц1и хеттай.

Массадолча адамий аьла

Мухьаммадах Дала ваьв,

Ше мел волча пайхамарал Дала

Мухьаммад вазваьв!

Кхоллар дале а Элчан хьалха,

Дунен чухь вар т1ехьа хиннад,

Адамашта бакъ дола ди

Дахьаш венав Мухьаммад.

1арбий йоаккхача ахг1айре т1а

Макка яхача шахьар чухь,

Ваьв из Элча Амината

Езчу оршот бийсан чухь.

1абдуллах1ий хиннав цун да,

Доккхача тайпан Къурейший,

Х1ашим ц1енах хиннаб ужаш,

Лоарх1аш наха, деш шоай сий.

Бера хана даи нанеи

Денна висав Мухьаммад,

Ираз долча Хьалимата

Лелаваьв из доал а даьд.

Наьна метта д1а а этта

Элчанга хьажай Хьалимат

Хьамсара волаш, боча хьесташ

Дукха везаш г1улакх даьд

Цкъа цхьан дийнахь сецца г1атта

Шийца новкъости болаш

Хьайбашка хьожаш, ужаш доажош

Раьг1е хиннав Мухьаммад

Даьла амар шоашка долаш

Малейкаш цига 1одессад

Элчан накха хьа а баьста

Чура дог цар хьаийцад.

Хьадоатт1адаь ц1илг д1адаьккха

Шийлача хица из ц1анадаьд

Элча хилар махьар то1адаь

Юха Керахь чудиллад

Д1ахо шайт1а 1еш доа моттиг

Кера чура ц1енъяь д1аяьккхай

Даьла Беркатах, къахетамах,

Мухьаммада кер хьалбизаб!

Кхеравенна цунцар новкъост

Ше ма водда чувахав

Наха вувш латт вай къурейши

Наьнага дайнар д1адийцад

Мухь а баьнна, Даьлага кхайка

Хьалъара еддий Хьалимат

Воаг1а Мухьаммад шийна вайча

Далла хоастам кхайкабаьб

Бос бахано хиннав Элча

Хало хинналга гуш яр юхь

Марх1а делла из Даьла лур

Хьалимат г1ийла дукха йийлхар

Т1аккха ч1оаг1а кхераенна

Аминат йолча из яхар

Долчча тайпара д1а а дийца

Наьнага Элча д1авелар.

Даьла йоккха къайле я из

Амината жоп делар

Из волча хана сай керахьа

Со цу белхах са кхувш яр

Во мел долча х1амах, хьаг1ах

Лорваьв Дала Мухьаммад

Кхераезац харцача белхах

Тешаш хила Са1ада йо1

Амината къамаьл бакъдаь

Марх1а делла луре бер

Цунах боккха кхаъ а хинна

Ц1енгахь Хьалимат йийрзар

Мадинатер ший наьнаца

Ноанахошкар ц1авоаг1аш

Нана кхелхай Мухьаммада

Г1ийла бо цох хьахулаш.

Сийдолча Маккен аьла волача

Даьдас 1абдул- Мутт1алиба

1оажало шоаш къоастабалца

Ви1ий во1а доал даьд дика

Ший да кхалхача Абу т1алиба

Дукха везаш веший во1

Даьна метта д1а а этта

Хьалкхеваьв из доал а даьд

Мухьаммада сий-лерх1ам а

Абу Т1алиба лорадаьд.

Маккен аьлашта духьал лаьттав

Ужаш. дилла юхабийттаб

Луре лоаман бихье йоаллача

Хьаг1ар чу ихав Мухьаммад

Даьлаца уйла нигат тоадеш

Ший Далла цо г1улакх даьд

Элчанга хьалхар десса аят

Цу хьаг1ар чу 1оденад

Икъраъ аьнна Жабраила

Марх1а веллав Мухьаммад

Хьайре хинна ше ма водда

Ц1енгахь вахав Мухьаммад

Хадижатага шийна дайнар

Долчча тайпара д1адийцад.

Даьла къайле ессай хьога

Цох шеко яц Мухьаммад

Ц1ена болх ба хьона байнар

Кхера везац Мухьаммад

Варакъат волча хаттар дахьа

Хадижата дагадехад

Шийца Мухьаммад а волаш

Варкъат волча из яхай

Дайнар шийга д1адийцача

Г1адвахав Насарий шайх

Дала шийна хайтача 1илманца

Царна хаьдда жоп деннад

Хьога дессар Жабраил да

Цох шеко яц Мухьаммад

Хьога кхаьчар доккха дарж да

Элча ва хьо Мухьаммад

Х1аьта денз хьа водаш воаг1аш

1алам из лоарх1аш хиннад

Марша ва хьо Я Мухьаммад

Гаьнаш, кхераш цунга яьхад.

Т1аккха Дала сигал ваьккха

Шийна гарга из вигав

Ший къайленаш гучаяьха

Юха лаьтта воссаваьв.

Даьлера вахьи цунга кхухьаш,

Хиннад Жабраил малейк:

«Адамашка кхайкаде Ислам»,

Йоах хьога Дала, Мухьаммад.

Ворх1лаг1ча б1аьшар укх замалахь

Элчано ди кхайкадаьд,

Шоаш из бакъваь, из 1арбий мохк

Цунна т1ехьа д1аэттаб.

Укх дунен т1а бусулба ди

Ч1оаг1а шера д1адаьржад,

Вай къамаш а из Даьла ди

Лаьрхх1а бакъдаь т1аийцад.

Дикаг1а мел дола аманаташ

Дино вайга кхайкош да.

Массаг1 да уж ламаз, марха,

Дог хьаг1 йоацаш хилар да.

Иштта дола даьла ц1ена ди

Шек доацаш вай лелоргда,

Цхьа барт болаш, цатоам боацаш

Къахетаме вай хургда.

Даьла ца1 веш, Элча бакъвеш

Ламаз, марха леладеш

Малан т1ера загат доаккхаш

Низ ма кхоачча хьажол деш

Бусалба вежарий, дино яхар

Х1ил йоацаш вай лелоргда.

Ламаз, марха даьд аьнна ца 1еш,

Дегаш вай воай ц1ендергда!

Наха хилча бала, цатоам

Кхоачаш вале г1айг1а хьо,

Белгало я хьона бусалба хилар,

Т1аккха дин чухь нийслу хьо.

Хул вайх т1аккха дина ах1лой,

Элчан новкъостий совбоал,

Дуне 1аьхарт хургда даькъал,

Бусалба хилар вай чакхдоал!

Республика Ингушетия

с. Сурхахи 12 рабиуль-авваль.

04.02.2012.

Абас Матиев

Категория: Ингушские и чеченские стихи | Добавил: kav-kaz (17.01.2013)
Просмотров: 1378 | Теги: Пророк, ислам | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0

avatar